Privacy statement

Privacy statement

SGM Consultancy verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens SGM Consultancy wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt SGM Consultancy(persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten / producten (Health Concept, Health Planner, verkooptraining, webshop producten) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt SGM Consultancy?

SGM Consultancy verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten / producten. Ook slaan wij historie op, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling geplaatst hebt. Deze gegevens bewaren wij om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan SGM Consultancy, kan SGM Consultancy aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten / producten. Afhankelijk van de diensten / producten die je bij ons afneemt, bewaart SGM Consultancy verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

SGM Consultancy verwerkt persoonsgegevens om haar diensten / producten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een bestelling via de webshop. Ook heeft SGM Consultancy gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. SGM Consultancy slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

SGM Consultancy maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

SGM Consultancy maakt gebruik van systemen (hosting) of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Binnen de diensten en producten van SGM Consultancy worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van SGM Consultancy, zien wij u ook als klant van de overige producten of diensten die behoren tot SGM Consultancy. SGM Consultancy verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan SGM Consultancy het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt SGM Consultancy onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat SGM Consultancy gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt SGM Consultancy vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het paneel van SGM Consultancy. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@sgmconsultancy.nl om van je rechten gebruik te maken.

Beveiliging

SGM Consultancy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten / producten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. SGM Consultancy schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten*

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SGM Consultancy geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Privacy statement van toepassing is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@sgmconsultancy.nl.

Wijziging van Privacy Statement

SGM Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van SGM CONSULTANCY, statutair gevestigd te Huissen, kantoorhoudende te (6851 CZ) Huissen, stadswal 63, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.